Missie-Waarheid

MISSIE van NU-cirkels, workshops/cursussen en individuele begeleiding en adviesgesprekken :

Innerlijke Vrijheid in Waarheid in de Levenspraktijk (transformerend Inzicht)

 

DE KERNKWESTIE-/DYNAMIEK VAN (KONFL)’IK'(T) IN ONS EIGEN LEVEN

ONVOORWAARDELIJK, REAKTIELOOS DOORVOELEN, HOLISTISCH DOOR-ZIEN ALS FEIT 

EN DAARDOOR NU OP NATUURLIJKE WIJZE MUTEREN RICHTING EEN MEER UNIVERSELE, OORSPRONKELIJKE MENS DIE VRIJ IS VAN IDENTIFICATIE MET ZIJN EIGEN BEWUSTZIJNSINHOUD,

zoals mensen die een tijd geëngageerd de zelf-OntDenk/(N)U cirkels in de kiem telkens weer kunnen mee-maken als mens …

De andere activiteiten, hulpmiddelen en toepassingen hebben dit als fundament, vanwaaruit een  delende samen-leving en een cultuur van goedheid (die ook schoonheid en creativiteit omvat),  en [in plaats van afgescheidenheid, afhankelijkheid en versplintering]  verbondenheid in autonomie en eenheid, tot bloei kan komen, vrij van eender welke autoriteit buiten het als een licht voor zichzelf  geziene feit -vrij van je conditionering/programma.

Deze insteken bieden alle  een omgeving en zelfbevragende proces-kwaliteit die ondersteunt om dit concreet vorm te geven in alle aspecten van deze kiemende cultuur en ons eigen leven, met een holistische bewustzijn en de herbronde integratieve Tijdloze Wijsheid als fundament …

 

Innerlijke Vrijheid in Waarheid ?

 

‘De Waarheid is een land zonder wegen erheen.’ 

Ze is niet te bereiken via een organisatie, een geloof een dogma, een priester of een ritueel, door filosofische kennis of psycho-logische methoden. We moeten haar vinden in de spiegel van onze relatie tot alles om ons heen, door de inhoud van ons bewustzijn te begrijpen, door waar te nemen, en niet door verstandelijke analyse of diepgaand zelfonder-zoek. We hebben als mensen innerlijk een muur van zekerheden om ons heen gebouwd met behulp van godsdienstige, politieke en persoon-lijke voorstellingen, die worden uitgedrukt in symbolen, ideeën en overtuigingen.
De last daarvan beheerst ons denken, onze onderlinge verhoudingen en ons dagelijkse leven. Ze zijn de oorzaak van onze problemen, omdat ze verdeeldheid zaaien tussen mensen onderling. Onze kijk op het leven wordt bepaald door de ideeën die in ons innerlijk verankerd liggen. Ons hele bestaan wordt beheerst door wat ons bewustzijn inhoudt en dat is in wezen bij iedereen hetzelfde. Het enige echt persoonlijke is onze naam, ons uiterlijk en de oppervlakkige beschaving, die ons is bijgebracht door traditie en milieu. Het unieke van ons mens-zijn zit niet in dergelijke uiterlijkheden, maar in het volledig vrij zijn van de inhoud van ons bewustzijn, die in wezen bij de hele mensheid dezelfde is en dus niet iets persoonlijks.

Vrijheid is geen reactie ergens op, vrijheid is ook geen keuze, al verbeelden we ons dat we vrij zijn omdat we kunnen kiezen. Vrijheid is louter waarnemen, zonder bedoelingen, zonder angst voor straf en zonder een beloning te verwachten. Vrijheid kent geen drijfveer: vrijheid komt niet aan het einde van onze menselijke ontwikkeling, maar is de eerste stap in ons bestaan. Door waar te nemen beginnen we ons gebrek aan vrijheid te ontdekken. Vrijheid is zonder voorkeur besef hebben van ons dagelijks leven en ons doen en laten.

Denken is tijd, denken is het gevolg van ervaring en van kennis, en die zijn allebei onverbrekelijk verbonden met tijd en met het verleden. Tijd is de vijand van de menselijke geest. Ons handelen berust op kennis en daarmee op tijd, zodat we voortdurend slaaf van het verleden zijn. Denken is altijd beperkt, daarom is ons leven een opeenvolging van conflict en strijd. Er bestaat ook geen geestelijke evolutie.

Als we de stroom van onze gedachten beginnen te zien, zullen we ontdekken dat we innerlijk de denker afsplitsen van de gedachte, de waarnemer van dat wat wordt waargenomen, degene die ervaart van dat wat ervaren wordt. We zullen ontdekken dat die afsplitsingen louter denkbeeldig zijn. Dan is er sprake van zuiver waarnemen, van inzicht, vrij van alle schaduwen van het verleden en de tijd. Dat tijdloze inzicht veroorzaakt een radicale verandering in onze geest.

Alles loslaten is in wezen het enige positieve. Pas als we alles loslaten wat het denken innerlijk bij ons heeft aangericht,  is er liefde, een samengaan van intens medegevoel en intelligentie.’ (J. Krishnamurti (1895-1986), aug. 1929)

Krishnamurti 's missie in levende waarheid

J. Krishnamurti,  ”de anti-guru”

 

 

     DE ENIGE REVOLUTIE :     (N)U!

– Een radikaal NieUwe Geest
door inzicht in de Oude Geest
in totale Aandacht
?

 

Een levende, confronterende en transformeren- de zelf-ont-dekking telkens op-NieUw, in een ingeleide, open dialoog. Daarbij bevragen we onszelf constant in een gezamenlijk proces van een ander soort leren in de onbekende diepten van de menselijke geest: loslaten door in-zicht i.p.v. accumu-leren: louter wijzigen van de bestaande bewustzijnsinhoud, niet ten gronde.

We onderzoeken samen&totaal het psychische, sterk geprogrammeerde, patroonmatige denken–voelen zoals het is in ons dagelijks leven en tijdens de bijeenkomst.  Het denken met zijn onvermijdelijke reacties, beelden, verwachtingen, angsten, verlangens, concepten, idealen, (voor)oordelen, dogma’s, enz….

Dit denkproces is in feite gebaseerd op de respons van het geheugen in de hersenen, door tijd geconditioneerd: steeds ‘iets’ willen worden;  het is onze gemeen-schappelijke basis als menselijke wezens in het alledaagse leven.

Is de identificatie hiermee de oorzaak van alle illusies, verdeeldheid, conflict en (psychisch) lijden, zoals we dit in en rondom ons kunnen zien, in deze tijd van diepe (bewustzijns)crisis?

Is het mogelijk een Nu-mUtatie: daadwerkelijke revolutionaire verandering in onze hele geest tot stand te brengen, gebaseerd op feitelijk, niet-theoretisch inzicht in het wezen hiervan, door ‘totale keuzeloze aandacht’ hier&NU?

Betekent dit vol-ledig in-zicht uiteindelijk het einde van al het ‘gekende’ en  zijn schijn-zekerheden, de wortel van het “zelf”? 

Het zien is het doen, de actie van waarheid.

Inzicht brengt ook Synthese, meteen een basis van activiteiten onder de noemer natuur(lijker)wijs met toepassing in en inspiratie uit de Natuur en het dagelijks leven …

Welkom op een komende woensdagavond in de oneven weken weer dus als het u om zelf-inzicht te doen is (vrije bijdrage, wat het u waard is) – of meer toepassingsgerichte en thema-workshops op dinsagavonden bijv./lezingen, consults en hulpmiddelen voor intuïtieve ontwikkeling (zie elders);
voor inzicht en verhelderende Syn-these in te ontsluieren ISIS/Staat van Schepping in Intuitieve voeling & Inzicht met de Onderliggende Eenheid & dus Toepassingen de dinsdagavonden net daarvoor …

Tot (in)ziens,
Stefaan.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *